WA101 การบัญชีและภาษีภาคปฏิบัติ

Spread the love

WA101 การบัญชีและภาษีภาคปฏิบัติ

รู้จักเอกสารบัญชี การจัดทำ การจัดเก็บ ระบบใบสำคัญ และสมุดรายวันความสัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี ความเข้าใจและความหมาย ของหมวดบัญชี และชื่อบัญชี หลักการวิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกบัญชี เดบิต เครดิต การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันประเภทต่าง ๆ การผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท และการจัดทำงบทดลอง จนถึงการจัดทำงบการเงิน

เนื้อหาวิชาที่เรียน

เข้าใจกระบวนการบัญชีพื้นฐานเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์รายการค้า ลงสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภท ทำงบทดลอง ปิดบัญชีตามหลักการบัญชี ทำกระดาษทำการ เขียนรายงานงบกำไรขาดทุน งบดุล ความรู้ความเข้าใจบัญชีแยกตามระบบบัญชี
– ระบบซื้อ, ขาย
– ระบบรับ, จ่าย
– ระบบลูกหนี้, เจ้าหนี้
– ระบบสินค้าคงเหลือ
– ระบบสินทรัพย์
การออกรายงานทางการเงิน

หมายเหตุ เน้นการทำบัญชีด้วยมือเพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจ

สมัครเรียน

1,581 total views, 1 views today