IC100 ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 3,320 total views

Read more

MA201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสำคัญของงบการเงินสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอื่นที่สำคัญ

 3,842 total views

Read more

WA101 การบัญชีและภาษีภาคปฏิบัติ

รู้จักเอกสารบัญชี การจัดทำ การจัดเก็บ ระบบใบสำคัญ และสมุดรายวันความสัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี ความเข้าใจและความหมาย ของหมวดบัญชี และชื่อบัญชี หลักการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี เดบิต เครดิต การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันประเภทต่าง ๆ การผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท และการจัดทำงบทดลอง จนถึงการจัดทำงบการเงิน

 2,708 total views

Read more

BF101 การเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการเงินที่ผู้จัดการทางการเงินต้องรับผิดชอบ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (งบจ่ายลงทุน) การจัดส่วนผสมทางการเงินการจัดหาเงิน ทุนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงต้นทุนของเงินทุนที่จัดหามาเพื่อลงทุนในกิจการ

 3,446 total views

Read more

BA101 การบัญชีชั้นต้น

หลักการเบื้องต้น แนวคิดและกระบวนการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทำและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

 3,169 total views

Read more

BA201 การบัญชีชั้นกลาง 1

ศึกษาเกี่ยวกับ แม่บทการบัญชี หลักการ วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย การจำแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและการตีราคาของสินทรัพย์ หนี้สินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินแต่ละรายการ และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 4,183 total views

Read more

BA 202 การบัญชีชั้นกลาง 2

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้สำหรับรายการขายสินค้าและให้บริการ วิธีการบัญชีสำหรับสัญญาเช่า การบันทึกบัญชีและการนำเสนอรายการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน กำไรต่อหุ้น การนำเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสดและงบการเงินระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา จริยธรรมของวิชาชีพ

 3,492 total views

Read more

BA301 ภาษีอากร

ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์รวมทั้งภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บได้แก่ภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี

 2,701 total views

Read more

BA302 การบัญชีบริหาร

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีบริหาร พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร วิธีต้นทุนรวม และวิธีต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการกำหนดราคาโอน การรายงานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

 2,764 total views

Read more

ดอกเบี้ยกับการกู้เงินของธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มักกำหนดเป็นร้อยละต่อปี ซึ่งผู้ให้กู้ ได้แก่ ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือเจ้าหนี้ เรียบเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทน
จากการให้กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีหลายประเภท หลายอัตรา ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือประเภทของสินเชื่อ

 4,981 total views

Read more