IC100 ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 3,344 total views

Read more