WA202 หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

Spread the love

WA 202 หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

ศึกษาหลักคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงินที่นักการเงินและผู้บริหาร ควรคำนึงถึง และสามารถอ่าน วิเคราะห์ภาวะการเงินขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหาร พร้อมทั้งจัดวางกลยุทธ์ และการจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้

เนื้อหาวิชาที่เรียน

ความสำคัญของข้อมูลบัญชีการเงินและภาษี
หลักบัญชีและวิธีบันทึกบัญชี
รู้จักประเภทของงบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน
การบริหารเงินสด
การบริหารลูกหนี้
การบริหารสินค้าคงเหลือ
การจัดทำงบประมาณทางการเงิน
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน (ระยะเวลาคืนทุน, วิเคราะห์จุดคุ้มทุน)

สมัครเรียน

 2,038 total views,  1 views today