BA 202 การบัญชีชั้นกลาง 2

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้สำหรับรายการขายสินค้าและให้บริการ วิธีการบัญชีสำหรับสัญญาเช่า การบันทึกบัญชีและการนำเสนอรายการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน กำไรต่อหุ้น การนำเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆในงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสดและงบการเงินระหว่างกาล นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา จริยธรรมของวิชาชีพ

2,088 total views, no views today

Read more