WA202 หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

ศึกษาหลักคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงินที่นักการเงินและผู้บริหาร ควรคำนึงถึง และสามารถอ่าน วิเคราะห์ภาวะการเงินขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหาร พร้อมทั้งจัดวางกลยุทธ์ และการจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้

 2,414 total views

Read more