BA302 การบัญชีบริหาร

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีบริหาร พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร วิธีต้นทุนรวม และวิธีต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการกำหนดราคาโอน การรายงานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

 2,764 total views

Read more

MA102 การบัญชีบริหาร

ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูล ทางบัญชีและการจัดการรายงานแนวความคิด เกี่ยวกับต้นทุน และวิธีการทางบัญชี ต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไรการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและ บูรณาการ ทางบัญชีและระบบสารสนเทศ

 2,575 total views

Read more