การจัดหมวดบัญชี ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

หมวดบัญชีมี 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวดนี้
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สำคัญ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

 50,753 total views,  2 views today

Read more