MA201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสำคัญของงบการเงินสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอื่นที่สำคัญ

 3,632 total views,  3 views today

Read more

MA101 การบัญชีการเงิน

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินของกิจการที่จัดทำภายใต้กฎเกณฑ์หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานบัญชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

 2,504 total views,  2 views today

Read more

MA102 การบัญชีบริหาร

ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูล ทางบัญชีและการจัดการรายงานแนวความคิด เกี่ยวกับต้นทุน และวิธีการทางบัญชี ต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไรการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและ บูรณาการ ทางบัญชีและระบบสารสนเทศ

 2,459 total views,  2 views today

Read more