WA101 การบัญชีและภาษีภาคปฏิบัติ

รู้จักเอกสารบัญชี การจัดทำ การจัดเก็บ ระบบใบสำคัญ และสมุดรายวันความสัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี ความเข้าใจและความหมาย ของหมวดบัญชี และชื่อบัญชี หลักการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี เดบิต เครดิต การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันประเภทต่าง ๆ การผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท และการจัดทำงบทดลอง จนถึงการจัดทำงบการเงิน

 2,558 total views,  2 views today

Read more

WA201 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

ศึกษาถึงการจัดการเงินทุนและปัญหาการจัดหาเงินทุนขั้นแรกสำหรับธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งกระบวนการสินเชื่อของสถาบันการเงิน เข้าใจถึงแนวคิดในการวางแผนการเงิน การนำแผนการเงินไปปฏิบัติ การจัดการและประเมินภาพรวมการเงินขององค์กรสำหรับผู้ประกอบการ โดยใช้กระบวนการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ เริ่มจากการเข้าใจรายงานการเงิน การเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้เงินและนักลงทุน

 2,367 total views,  2 views today

Read more

WA202 หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

ศึกษาหลักคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงินที่นักการเงินและผู้บริหาร ควรคำนึงถึง และสามารถอ่าน วิเคราะห์ภาวะการเงินขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหาร พร้อมทั้งจัดวางกลยุทธ์ และการจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้

 2,287 total views,  2 views today

Read more