การจัดหมวดบัญชี ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

หมวดบัญชีมี 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวดนี้
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สำคัญ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

 50,667 total views

Read more

งบกระแสเงินสดและประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจในงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นรายการที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสด หรือรายการที่เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากธนาคาร ซึ่งมีสภาพคล่องสูงเท่ากับเงินสด โดยแสดงให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการ ว่ามีการได้มาและใช้ไปในแต่ละงวดมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งตามกิจกรรมของธุรกิจ เป็น กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

 4,355 total views

Read more