ดอกเบี้ยกับการกู้เงินของธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มักกำหนดเป็นร้อยละต่อปี ซึ่งผู้ให้กู้ ได้แก่ ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือเจ้าหนี้ เรียบเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทน
จากการให้กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีหลายประเภท หลายอัตรา ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือประเภทของสินเชื่อ

947 total views, no views today

Read more

อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

ความสามารถในการทำกำไร ในเชิงของการบริหาร ประกอบไปด้วย การเพิ่มรายได้ และการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งยังสามารถคิดต่อไปได้ว่า
การเพิ่มรายได้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ของการเพิ่มปริมาณ (Q) การขายหรือการให้บริการ และการเพิ่มราคาขาย (P)
สำหรับในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายนั้น เป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ในกรณีที่ธุรกิจไม่สามารถขยายได้
ทั้งปริมาณการขาย และเพิ่มราคา ทางเลือกในการลดค่าใช้จ่าย จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยในการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

1,965 total views, 1 views today

Read more

ปัจจัยในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อนั้น นักวิเคราะห์สินเชื่อจะคำนึงถึงปัจจัยที่เรียกว่า 5 C’sและ
ปัจจัยอีกประการในการวิเคราะห์สินเชื่อคือ 3 P’s ได้แก่ People Payment และ Protection

801 total views, no views today

Read more

การจัดหมวดบัญชี ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

หมวดบัญชีมี 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวดนี้
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สำคัญ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

8,976 total views, no views today

Read more

งบกระแสเงินสดและประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจในงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นรายการที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสด หรือรายการที่เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากธนาคาร ซึ่งมีสภาพคล่องสูงเท่ากับเงินสด โดยแสดงให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการ ว่ามีการได้มาและใช้ไปในแต่ละงวดมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งตามกิจกรรมของธุรกิจ เป็น กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

700 total views, no views today

Read more