ดอกเบี้ยกับการกู้เงินของธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มักกำหนดเป็นร้อยละต่อปี ซึ่งผู้ให้กู้ ได้แก่ ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือเจ้าหนี้ เรียบเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทน
จากการให้กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีหลายประเภท หลายอัตรา ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือประเภทของสินเชื่อ

 4,601 total views,  4 views today

Read more

อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

ความสามารถในการทำกำไร ในเชิงของการบริหาร ประกอบไปด้วย การเพิ่มรายได้ และการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งยังสามารถคิดต่อไปได้ว่า
การเพิ่มรายได้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ของการเพิ่มปริมาณ (Q) การขายหรือการให้บริการ และการเพิ่มราคาขาย (P)
สำหรับในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายนั้น เป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ในกรณีที่ธุรกิจไม่สามารถขยายได้
ทั้งปริมาณการขาย และเพิ่มราคา ทางเลือกในการลดค่าใช้จ่าย จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยในการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

 6,202 total views,  1 views today

Read more

ปัจจัยในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อนั้น นักวิเคราะห์สินเชื่อจะคำนึงถึงปัจจัยที่เรียกว่า 5 C’sและ
ปัจจัยอีกประการในการวิเคราะห์สินเชื่อคือ 3 P’s ได้แก่ People Payment และ Protection

 3,578 total views,  5 views today

Read more

การจัดหมวดบัญชี ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

หมวดบัญชีมี 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวดนี้
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สำคัญ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

 48,185 total views,  4 views today

Read more

งบกระแสเงินสดและประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจในงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นรายการที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสด หรือรายการที่เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากธนาคาร ซึ่งมีสภาพคล่องสูงเท่ากับเงินสด โดยแสดงให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการ ว่ามีการได้มาและใช้ไปในแต่ละงวดมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งตามกิจกรรมของธุรกิจ เป็น กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

 3,927 total views,  3 views today

Read more