MA101 การบัญชีการเงิน

Spread the love

MA101 การบัญชีการเงิน

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินของกิจการที่จัดทำภายใต้กฎเกณฑ์หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานบัญชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เนื้อหาวิชาที่เรียน
เงินสดและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ การคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การตัดหนี้สูญ
การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การคิดค่าเสื่อมราคา การบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการคิดค่าเสื่อมสิ้น
งบกระแสเงินสด
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการดำเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงิน
การออกหุ้นกู้
การบัญชีสำหรับส่วนของเจ้าของ
การออกหุ้นใหม่
เงินปันผล หุ้นปันผล การแตกหุ้น
การคำนวณกำไรต่อหุ้น

 2,630 total views,  1 views today