BF101 การเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน

Spread the love

BF101 การเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการเงินที่ผู้จัดการทางการเงินต้องรับผิดชอบ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน  การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (งบจ่ายลงทุน)  การจัดส่วนผสมทางการเงินการจัดหาเงิน ทุนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงต้นทุนของเงินทุนที่จัดหามาเพื่อลงทุนในกิจการ

เนื้อหาวิชาที่เรียน
มูลค่าเงินตามระยะเวลา
การประเมินมูลค่า
ผลตอบแทนและความเสี่ยง
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
การบริหารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
การประมาณกระแสเงินสด
การประเมินโครงการ
งบประมาณจ่ายลงทุน
ต้นทุนของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน
นโยบายเงินปันผล
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
หนี้สินระยะยาวและสัญญาเช่า

1,910 total views, 4 views today