BA101 การบัญชีชั้นต้น

Spread the love

BA101 การบัญชีชั้นต้น

เนื้อหาวิชาที่เรียน

แม่บทการบัญชี และข้อสมมติฐานการบัญชี
เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์เงินสด
ประเภทของงบการเงิน และผู้ใช้งบการเงิน
สมการบัญชี
ประเภทของรายการบัญชี
เดบิต เครดิต
การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
การผ่านรายการบัญชีแยกประเภท (T-Account)
งบทดลอง (Trial Balance)
กระดาษทำการ สำหรับการจัดทำงบการเงิน
การจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน ก่อนการปรับปรุงรายการบัญชี
เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์เงินสด
การปรับปรุงรายการบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด
งบทดลองก่อน และหลังปรับปรุงรายการบัญชี
กระดาษทำการ เพื่อการปรับปรุงและจัดทำงบการเงิน
การปิดบัญชี
การจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน
การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
การใช้สมุดรายวันเฉพาะและสมุดบัญชีแยกประเภทย่อยสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
การจัดทำกระดาษทำการ งบการเงินและการปิดบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
การปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวดและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า
การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร และการใช้ระบบเงินสดย่อย

 2,716 total views,  1 views today