การจัดหมวดบัญชี ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

Spread the love

หมวดบัญชีมี 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวดนี้
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สำคัญ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

งบแสดงฐานะทางการเงิน มีหมวดบัญชี 3 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยมีชื่อบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

 • สินทรัพย์
  • สินทรัพย์หมุนเวียน
   • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   • ลูกหนี้การค้า
   • หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
  • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม
 • หนี้สิน
  • หนี้สินหมุนเวียน
   • เจ้าหนี้การค้า
   • ตั๋วเงินจ่าย
   • เงินกู้ยืมระยะสั้น
  • หนี้สินไม่หมุนเวียน
   • เงินกู้ยืมระยะยาว
   • หุ้นกู้
 • ส่วนของเจ้าของ แบ่งตามประเภทธุรกิจ เป็น
  • ส่วนทุน
  • ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของ แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่
   • ทุนเรือนหุ้น
   • ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เกิดจากการขายหุ้นในราคาที่สูงกว่าราคาพาร์
   • กำไรสะสม หรือขาดทุนสะสม

งบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

 • รายได้แบ่งเป็น รายได้จากการดำเนินงาน เช่นรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น
 • ค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคา ภาษีนิติบุคคล

 46,626 total views,  20 views today