แบบฟอร์มเบิกค่าสอน

Spread the love
Tutor Payment Form
 • ขั้นตอนการเบิกค่าสอน สแกนเอกสารเรียงตามลำดับ ดังนี้
   2. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   3. แบบบันทึกการเรียนการสอนที่ลงลายมือชื่อทั้งผู้เรียน, ผู้สอนและรายละเอียดอื่นๆครบถ้วนสมบูรณ์
   4. สำเนาหน้าธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน รับรองสำเนา
   ** ก่อนเบิกค่าสอน ผู้สอนจะต้องติดตามให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลการสอน ให้ทางบัญชีติวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

 1,738 total views,  2 views today