เงื่อนไขการสมัครติวเตอร์

Spread the love

ให้ถือว่าการสมัครของผู้สมัคร ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบัญชีติวเตอร์ ดังนี้

ติวเตอร์รับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานในการสมัคร เป็นข้อมูลจริง หากพบในภายหลังว่าข้อมูลในการสมัครไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ให้ถือเป็นเหตุให้ บัญชีติวเตอร์ ถือเป็นเหตุผลในการยกเลิกการเป็นติวเตอร์ได้

ติวเตอร์ยินยอมให้ บัญชีติวเตอร์ เปิดเผยข้อมูลของติวเตอร์ ให้ผู้เรียนทราบเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเรียน

ติวเตอร์ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้

 เงื่อนไขการทำงานและเงื่อนไขอื่น ๆ

1. บัญชีติวเตอร์แจ้งงานสอนผ่านระบบโดยให้ข้อมูล วิชา วัน เวลา สถานที่ ค่าสอนต่อชั่วโมงและค่าค้ำประกันงานสอนหากติวเตอร์ต้องการรับงานสอน ติวเตอร์ต้องรีบยืนยันการรับงานสอนโดยเราจะติดต่อกลับเฉพาะติวเตอร์ที่ได้รับงานสอนนั้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลำดับการยืนยันรับงาน

 2. เมื่อได้รับคำยึนยันการรับงานจากบัญชีติวเตอร์แล้ว ติวเตอร์ต้องทำการโอนเงินค่าค้ำประกันงานสอนภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาตอบกลับ หากได้รับการยืนยัน แต่ติวเตอร์ไม่โอนเงินค่าค้ำประกันการทำงาน ทั้งนี้ บัญชีติวเตอร์สงวนสิทธิ์ไม่แจ้งงานสอนและให้สิทธิ์กับติวเตอร์รายถัดไป หากติวเตอร์ได้รับการยืนยันแต่ไม่โอนเงินค่าค้ำประกันการทำงานหลาย ๆ ครั้ง  บัญชีติวเตอร์มีสิทธิ์ blacklist ท่านจากระบบ

3. เมื่อได้รับเงินค่าค้ำประกันการทำงานแล้ว บัญชีติวเตอร์จะแจ้งรายละเอียดผู้เรียน

4. หน้าที่ของติวเตอร์

  • ติวเตอร์ต้องติดต่อผู้เรียนและเริ่มทำการสอนตาม วิชา วัน เวลาและสถานที่ ตามที่กำหนด
  • จัดทำบันทึกการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนทำการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่กำหนดทุกครั้งเมื่อทำการสอนเสร็จ หรือในกรณีสอนออนไลน์ เมื่อสอนจบตามจำนวนที่กำหนด ให้ติวเตอร์จัดทำบันทึกการเรียนการสอน (ผู้เรียนไม่ต้องลงลายมือชื่อ)
  • เมื่อทำการสอนจนจบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ติวเตอร์ต้องแจ้งให้ผู้เรียนทำการประเมินการสอนผ่านแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งข้อมูลการประเมินจากอีเมล์ของผู้เรียนมาที่บัญชีติวเตอร์โดยตรง
  • เมื่อติวเตอร์สอนจบ แล้วผู้เรียนต้องการเรียนต่อ ติวเตอร์ต้องแจ้งให้ บัญชีติวเตอร์ทราบ เพื่อให้ผู้เรียนชำระเงินค่าเรียนสำหรับการเรียนการสอนในคอร์สต่อไป

5. ห้ามติวเตอร์ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ให้ผู้อื่นไปทำการสอนแทน หากพบว่าติวเตอร์มีการดำเนินการดังกล่าว จะถูกหักค่าค้ำประกันทั้งหมดรวมทั้งไม่ได้ค่าสอนในชั่วโมงเรียนนั้น ๆ
  • เจรจา พูดคุย เรื่องค่าจ้าง ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอบริการสอนกับผู้เรียนในคอร์สต่อไป โดยไม่ผ่านบัญชีติวเตอร์ หากพบการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการเป็นติวเตอร์ และรายชื่อของท่านจะถูก Black list และติวเตอร์ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

6.ติวเตอร์จะได้เงินค้ำประกันคืนก็ต่อเมื่อได้ทำการสอนครบตามจำนวนชั่วโมงเรียน ส่งเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้เรียนผ่านระบบ และ ผู้เรียนส่งผลการประเมินการสอนโดยใช้อีเมล์ของผู้เรียนมาที่บัญชีติวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

7.ติวเตอร์จะได้รับเงินค่าสอนโดยให้ติวเตอร์ส่งแบบฟอร์มเบิกเงินค่าสอน พร้อมแจ้งบัญชีติวเตอร์ผ่านช่องทางที่กำหนด

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7,894 total views,  2 views today