เกี่ยวกับเรา

Spread the love

ประวัติบัญชีติวเตอร์

ปี 2544 บัญชีติวเตอร์ก่อตั้งขึ้น และเริ่มรับสอนพิเศษสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ปี 2547 บัญชีติวเตอร์ ขยายหลักสูตร เพื่อครอบคลุมเนื้อหาในระดับปริญญาโท

ปี 2549 บัญชีติวเตอร์ขยายหลักสูตรสำหรับวิชาชีพ สำหรับคนทำงานและเจ้าของกิจการ

ปี 2551 บัญชีติวเตอร์ เปิดเว็บไซต์ https://www.buncheetutor.com

ปี 2553 บัญชีติวเตอร์ เริ่มสอนในหลักสูตรนานาชาติ (International program)

ปี 2558 บัญชีติวเตอร์ ให้บริการจัดหาติวเตอร์เพื่อสอนในวันเวลา สถานที่ ๆ ผู้เรียน กำหนด

ปี 2559 บัญชีติวเตอร์ เพิ่มในส่วนบทความ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำในการให้บริการด้านที่ปรึกษาและการฝึกอบรมธุรกิจ เฉพาะด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ให้แก่บุคคลทุกกลุ่ม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการด้านการฝึกอบรมในวิชาชีพด้านบัญชีและการเงิน

2. ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านบัญชี การเงิน

3. ให้ความรู้ด้านบัญชี การเงิน สำหรับบุคคลทุกกลุ่มในสังคม

4. รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 11,240 total views,  2 views today