ผลงาน

Spread the love

testimonial-thai

“การเรียนกับ BC สะดวกดีครับเพราะเรียนที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ สามารถกำหนดตารางเวลาเรียนเองได้ ตอนสอนอาจารย์ก็เป็นกันเอง เนื้อหาครอบคลุม สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ทันที. ”

คุณภาคภูมิ เจ้าของกิจการ

“เนื่องจากต้องมารับผิดชอบงานทางด้านบัญชีเพิ่มเติมและไม่มีพื้นฐานมาก่อน
(ไม่ได้เรียนจบด้านนี้) จึงได้สมัครเรียนบัญชีพื้นฐานกับบัญชีติวเตอร์
ซึ่งทางผู้สอนเองสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เราได้เข้าใจอย่างละเอียด
โดยยกเอาประสบการณ์การทำงานจริงมาช่วยในการอธิบายเพิ่มเติม
จึงทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ BC มาก ๆ ค่ะ
เพราะเรียนมาแล้ว สามารถนำไปใช้ในงานได้จริง”

คุณเพียงฤทัย พนักงานบริษัท

นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยไทย ที่เคยเรียน กับทีมงานบัญชีติวเตอร์ :

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA International Program)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA Executives Program)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกวิชาการบัญชี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร International Undergraduated Program
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาบริหารธุรกิจ เอกวิชาการบัญชี)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (MBA Executives Program)
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (MBA Executives Program)
 • มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี)
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บุคคลทั่วไปที่เคยเรียนกับทีมงานบัญชีติวเตอร์ :

 • เจ้าของกิจการ ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก
 • เจ้าของกิจการ ธุรกิจ ซื้อมา ขายไป
 • ผู้บริหาร บริษัทขนาดใหญ่
 • ผู้บริหาร บริษัทนิคมอุตสาหกรรม
 • ผู้บริหาร บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย

testimonial

International Program

international globeBuncheetutor have expertise in teaching Thai students living aboard  or
Thai International program students who have troublesome with studying in
accounting and finance class

Great teaching, Great learning with Buncheetutor

Mr.Jirat T, BBA Student Majoring in Accounting-Finance from Ritsumeikan asia-pacific University, Japan

Well-managed and filled with all information which a student needs to know about. Besides, the explanation of BC is really easy for me to understand and the tutor is very patient to all my confusion and tried to find the answers to all my questions

Ms. Piyapitch TU Student and MBA Student at MDIS, Singapore

List of universities of our students

 • Ritsumeikan asia-pacific University (APU)
  (Bachelor of Business Administration Majoring in Accouting-Finance), Japan
 • University of International Business & Economics(UIBE)
  (Master of Business Administration), Beijing, China
 • University College London(UCL)
  (MSc Management), London, United Kingdom
 • Management Development Institute of Singapore
  (Master of Business Administration), Singapore
 • Macquarie University (Master of Business Administration) Sydney, Australia
 • LesRoches International School of Hotel Management (MBA for hospitality management), Switzerland

 10,396 total views,  2 views today