ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

Spread the love

ให้ถือว่าผู้สมัครเรียนได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการครบถ้วนก่อนการสมัครเรียน ดังนี้

1. เงินมัดจำ

1.1 เงินมัดจำจะไม่คืนให้ผู้เรียนในกรณี

  • ผู้เรียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการสมัครเรียน
  • ผู้เรียนไม่ชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือ (ค่าเรียน – ค่ามัดจำที่จ่ายแล้ว) ภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้ง

1.2 เงินมัดจำจะคืนให้แก่ผู้เรียนในกรณี

  • ไม่มีติวเตอร์รับงานสอนภายใน 14 วันนับถัดจากวันที่ได้ทำการสมัครเรียนสำเร็จ
  • เป็นหน้าที่ของผู้เรียนในการขอคืนเงินมัดจำ แบบฟอร์มขอคืนเงินมัดจำ ภายในระยะ 30 วัน นับจากวันสมัคร

2. ค่าเรียน

2.1 ผู้เรียนมีหน้าที่ชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือ (ค่าเรียน – ค่ามัดจำที่จ่ายแล้ว) แบบฟอร์มชำระค่าเรียน ภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้ง

2.2  ผู้เรียนต้องเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้เป็นเป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งชำระเงินทุกครั้ง

2.3 ให้ถือว่าเอกสารการโอนเงินค่ามัดจำของผู้เรียน เป็นหลักฐานการรับชำระเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน ขอสงวนสิทธิ์ออกให้ หลังจากผู้เรียนได้เรียนจนจบคอร์สแล้ว

2.4 ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการชำระเงิน

3. การเรียนการสอน

3.1 สงวนสิทธิ์ ป็นผู้พิจารณาเลือกผู้สอนให้ตามความเหมาะสม  กรณีที่เริ่มการเรียนการสอนไปแล้ว ปรากฎว่าผู้สอนรายเดิมไม่สามารถดำเนินการสอนต่อได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหาผู้สอนรายใหม่ หรือยกเลิกการสอนและพิจารณาคืนเงินในจำนวนชั่วโมงที่เหลือ (แล้วแต่กรณี)

3.2. การเรียนการสอนจะดำเนินการใน วัน เวลา และสถานที่ ตามที่ผู้เรียนระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครเรียน  หรือตามแต่ตกลงกับผู้สอน  โดยจะดำเนินการเรียนการสอนต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ จนครบชั่วโมงที่ผู้เรียนสมัครเรียนไว้ กรณีมีการตกลงวัน เวลากับผู้สอนโดยชัดเจนแล้ว หากผู้เรียนไม่มาเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ ให้ถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ในการเรียนการสอน ในรอบเรียนนั้น

3.3 กำหนดให้ 1 คอร์สย่อย (10 ชั่วโมง) ผู้เรียนมีเวลาเรียนให้จบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันสมัครเรียน หากเลยระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ในจำนวนชั่วโมงที่เหลือ

3.4. เมื่อเริ่มเรียนไปแล้ว หากผู้เรียนต้องการยกเลิกการเรียน โดยมีเหตุผลจากผู้เรียนเอง ผู้เรียนตกลงที่จะทำการสละสิทธิ์ในจำนวนชั่วโมงเรียนที่เหลือทั้งหมด)

3.5 ในกรณีการเรียนการสอนปกติ ผู้เรียนตกลงว่าจะลงลายมือชื่อในบันทึกการเรียนการสอนทุกครั้งที่มาเรียน เมื่อเรียนจบ ผู้เรียนตกลงจะประเมินผลการสอนโดยส่งกลับให้ บัญชีติวเตอร์ ทางช่องทางที่กำหนด

3.6 ในกรณีการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อเรียนจบคอร์ส ผู้เรียนตกลงจะประเมินผลการสอนโดยส่งกลับให้บัญชีติวเตอร์ทางช่องทางที่กำหนด

3.7 หากผู้เรียนต้องการเรียนต่อเนื่องคอร์สต่อไป ให้แจังบัญชีติวเตอร์โดยตรง เพื่อชำระค่าเรียนในคอร์สต่อไป ก่อนการเรียนครั้งสุดท้าย ห้าม ผู้เรียนตกลงเรียนหรือชำระเงินกับติวเตอร์โดยตรง มิเช่นนั้น เราจะไม่รับผิดชอบการกระทำใด ๆ ของติวเตอร์ที่มีต่อการเรียนในคอร์สนั้น ๆ และหากผู้เรียนพบว่าติวเตอร์มีการกระทำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการปฏิบัติงานของติวเตอร์ ดังนั้น โปรดติดต่อเราโดยด่วน

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7,313 total views,  2 views today