MA201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Spread the love

MA201 รายงานการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสำคัญของงบการเงินสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอื่นที่สำคัญ

เนื้อหาวิชาที่เรียน

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี

ประเภทของงบการเงิน

วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูล

การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

ผลกระทบต่องบการเงิน จากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

1,129 total views, 1 views today