งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและ การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ตอนที่ 2

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและ การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ตอนที่ 2

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและ การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ตอนที่ 2